Privacyverklaring See Tickets en Organisator

Dit is de gezamenlijk privacyverklaring van See Tickets en de organisator van het evenement c.q. tentoonstelling waarvoor jij een entreebewijs hebt aangeschaft ("Organisator"). See Tickets en Organisator vinden privacy erg belangrijk. Wij stellen ons ten doel om jouw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en deze informatie te verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving. In deze privacyverklaring willen wij jou informeren over hoe wij dat doen en op welke manier wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens, gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en de Telecommunicatiewet.

See Tickets en Organisator zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken c.q. verwerken in overeenstemming met deze privacy policy. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden om commerciële redenen.

Context van deze gezamenlijke privacy policy

Wij willen jou inzicht geven in de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Met "wij" bedoelen wij alle entiteiten van See Tickets, haar holding(en) en haar groepsmaatschappijen en/of de Organisator.

See Tickets verwerkt persoonsgegevens o.a. wanneer jou een persoonlijk account ("See Tickets Account") aanmaakt op het See Tickets B2C Platform, een ticket via het See Tickets B2C Platform koopt en/of See Tickets jouw ticket(s) personaliseert.

Indien jij een ticket voor een evenement c.q. tentoonstelling van Organisator koopt, ontstaat er een directe contractuele relatie tussen jou en de Organisator, waarbij de Organisator tevens jouw persoonsgegevens zal verwerken.

See Tickets en Organisator worden daarom gekwalificeerd als ?gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken" in de zin van artikel 26 van de AVG. See Tickets en Organisator zijn beide (eind)verantwoordelijk voor wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. See Tickets en Organisator hebben in hun onderlinge afspraken een regeling getroffen die bescherming van jouw gegevens en rechten adequaat waarborgen. Hieronder lees je meer over de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee wij jouw persoonsgegevens verwerken.

1. Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens

See Tickets en Organisator verwerken persoonsgegevens alleen wanneer dit legitiem, transparant en met een duidelijk doel is. Het gezamenlijke doel voor het verwerken van persoonsgegevens is (het faciliteren van) de verkoop van tickets en gerelateerde producten en/of diensten aan jou namens de Organisator.

1.1 Concrete doelen van de verwerking van jouw persoonsgegevens

See Tickets verwerkt jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de volgende concrete doelen:

 • Het verstrekken van (entree)tickets en gerelateerde overige producten namens Organisator aan jou, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het implementeren, dan wel veranderen, van barcodes c.q. Unique Identifiers, het scannen van tickets op de evenementenlocaties, het faciliteren van verkoop van merchandise en kluisjesverhuur, het faciliteren van jouw transfers of aanvullende (annulerings)verzekeringen of het personaliseren van jouw tickets;
 • Het faciliteren en monitoren van de betaling, inclusief diensten met betrekking tot fraudepreventie en -opsporing;
 • Het kunnen verstrekken van informatie aan jou en/of Organisatoren met betrekking tot jouw aankoop of het evenement c.q. tentoonstelling en jouw vragen omtrent het evenement c.q. tentoonstelling te beantwoorden;
 • Het opslaan van gegevens voor de Organisator via ons klantenportaal in de Back Office;
 • Jou op de hoogte brengen van wijzigingen aan onze service c.q. diensten;
 • Het verbeteren van onze algehele dienstverlening voor jou en de Organisator;
 • Het kunnen aanbieden van een klantenservice;
 • Jou kunnen voorzien van informatie over andere producten c.q. diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de producten c.q. diensten die je reeds hebt gekocht, of waarnaar je hebt geïnformeerd, mits wij jouw toestemming middels een opt-in hiervoor hebben ontvangen;
 • Het kunnen voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten.
 • Organisator verwerkt jouw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:
 • Jou voorzien van informatie over het desbetreffende evenement c.q. tentoonstelling waarvoor jij tickets hebt gekocht;
 • Het nakomen van de verplichtingen van Organisator die voortvloeien uit de overeenkomst(en) die tussen jou en Organisator zijn gesloten en om jou te voorzien van de informatie, producten en diensten die jij bij Organisator opvraagt;
 • Jou op de hoogte brengen van wijzigingen aan onze service c.q. diensten;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en promoties naar jou;
 • Voor marketingdoeleinden, om jou te voorzien van informatie met betrekking tot speciale aanbiedingen, producten, diensten en evenementen c.q. tentoonstellingen die door Organisator worden georganiseerd;
 • Voor (service) analyse;
 • Het kunnen voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten.

Wij kunnen informatie die wij van andere bronnen ontvangen combineren met informatie die jij ons geeft en informatie die wij over jou verzamelen en aan de hand van deze gegevens een profiel opstellen. Wij kunnen deze gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden. See Tickets en Organisator zullen jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, tenzij dit uitdrukkelijk door ons wordt gevraagd en door jou wordt toegestaan.

2. Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daarvoor een rechtmatige grondslag bestaat.

See Tickets en Organisator verwerken persoonsgegevens op basis van jouw toestemming, omdat jij daarmee akkoord bent gegaan tijdens het aankoopproces van de tickets en/of gerelateerde overige producten. Het See Tickets Account werkt op dezelfde manier: door het account aan te maken en in te stemmen met ons gebruik ervan, stem jij ook in met de verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met dat account. Wij hebben tevens jouw toestemming nodig als basis om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor diensten die geen verband houden met een specifieke aankoop, bijvoorbeeld om jou te informeren over komende evenementen c.q. tentoonstellingen waarin jij geïnteresseerd zou kunnen zijn. In dergelijke gevallen zullen wij jou altijd om toestemming vragen, voordat wij jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden mogen verwerken.

See Tickets verwerkt tevens persoonsgegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de Organisator voor de verkoop van tickets en gerelateerde overige producten. Met jouw aankoop en jouw akkoordverklaring met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring met betrekking tot die verkoop, is het ons toegestaan jouw persoonsgegevens te verwerken om onze verplichting jegens jou en de Organisator na te komen. Organisator is het tevens rechtmatig toegestaan om jouw persoonsgegevens te verwerken op basis van de uitvoering van de overeenkomst die tussen jou en de Organisator voor de verkoop van tickets en gerelateerde overige producten is ontstaan.

See Tickets en Organisator mogen jouw persoonsgegevens ook verwerken wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij jouw persoonsgegevens moeten verwerken om (mogelijke) fraude te onderzoeken of wanneer Organisator in noodsituaties contactgegevens van jou nodig heeft.

3. Manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen

See Tickets en Organisator kunnen op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:

 • Informatie die jij aan ons geeft, bijvoorbeeld indien jij:
  • een See Tickets account aanmaakt;
  • het See Tickets B2C Platform bezoekt;
  • een bestelling plaatst op het See Tickets B2C Platform (aankoop van een entreeticket en/of een gerelateerd overige product);
  • formulieren op het See Tickets B2C Platform invult;
  • een mail stuurt naar See Tickets en/of Organisator;
  • een vraag stelt aan onze klantenservice;
  • gebruik maakt van sociale media functies op het See Tickets B2C Platform.
  • een probleem meldt of ondersteuning van het See Tickets B2C Platform aanvraagt;
 • oor middel van het gebruik van cookies. Zie voor meer informatie de cookie policy van See Tickets en/of Organisator;
 • Door het gebruik van diensten van derden via websites van derden (bijvoorbeeld als een derde optreedt als ?verwerker" in de zin van de AVG). See Tickets en Organisator zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet in opdracht van See Tickets en/of Organisator plaatsvinden. Jij dient je hiervoor tot de desbetreffende derden te wenden. Wij verwijzen jou in dit verband naar het privacybeleid en de voorwaarden van de desbetreffende websites en platforms.
 • Bij evenementen c.q. tentoonstellingen van Organisator, zoals bijvoorbeeld het (met camera's) registreren van (delen van) een evenement c.q. tentoonstelling voor commerciële- of veiligheidsdoeleinden. Bezoekers worden bij het betreden van een evenementenlocatie op de hoogte gesteld van een dergelijke registratie en verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming met derden gedeeld voor zover deze in redelijkheid kan worden verkregen, tenzij Organisator hiertoe wettelijk verplicht is. Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor veiligheidsdoeleinden en nooit voor commerciële doeleinden.

4. Verwerking persoonsgegevens

4.1 Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wanneer jij het See Tickets B2C Platform gebruikt of contact met See Tickets en/of Organisator opneemt via e-mail, sociale media, SMS, telefoon of andere methoden, kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Naam: Om jouw identiteit te verifiëren door ofwel See Tickets, of de Organisator wanneer de tickets op individuele basis zijn, ten behoeve van de toegang tot een evenement c.q. tentoonstelling en betalingsinformatie.
 • Postadres: Om tickets en goederen fysiek bij jou af te leveren en om gebruikte betaalmethoden te verifiëren met de persoonsgegevens van de gebruiker van die betaalmethode om fraude te voorkomen.
 • E-mailadres: Om jou te voorzien van een online ticket en/of jou te informeren over belangrijke updates rondom het specifieke evenement c.q. tentoonstelling.
 • Geboortedatum: Om jouw leeftijd te verifiëren in overeenstemming met een eventuele (wettelijke) verplichting van See Tickets en/of Organisator voor het initiëren van een aankoop en/of het verkrijgen van toegang tot een evenement c.q. tentoonstelling.
 • Telefoonnummer: Om contact met jou op te nemen in geval van een belangrijke update rondom een specifiek evenement c.q. tentoonstelling of jouw bestelling.
 • Geslacht: Om de benodigde (sanitaire) voorzieningen op een evenement c.q. tentoonstelling te organiseren.
 • IP-adres: Om bepaalde betaalmethoden mogelijk te maken en om fraude te voorkomen.
 • Betalingsgegevens: Om de betaling via onze betaaldienstverlener(s) te verwerken en te monitoren, inclusief fraudedetectie en -preventie. Wij slaan kaartgegevens nooit op.
 • Fiscale informatie: In de gevallen dat de ticketkoper een bedrijf is.
 • Land van herkomst: Om de relevante betaalmethoden te kunnen tonen.
 • Technische informatie: Zoals bijvoorbeeld inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, informatie over jouw bezoek, met inbegrip van de volledige URL clickstream naar, via en van het See Tickets B2C Platform (inclusief datum en tijd), pagina's die jij hebt bekeken en waarnaar jij hebt gezocht, reactietijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken naar bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), en gebruikte methoden om van de pagina weg te bladeren.

4.2 Aanvullende persoonsgegevens

Op verzoek van See Tickets en/of de Organisator kunnen aanvullende persoonsgegevens van jou worden gevraagd. Deze verzoeken kunnen verplicht of vrijwillig zijn en nodig voor specifieke doeleinden met betrekking tot speciale evenementen c.q. tentoonstellingen of het bijdragen aan de ?evenement beleving". De Organisator kan een verkoop weigeren indien deze informatie niet wordt verstrekt door de ticketkoper.

4.3 Gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën

Wij maken gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën, zoals de Facebook Conversion API, om onze diensten aan jou en de Organisator te leveren. Voor meer informatie over welke cookies wij plaatsen, de bewaartermijn van de cookies en voor welk doel deze cookies persoonsgegevens bijhouden verwijzen wij jou door naar de cookie policy van See Tickets en de cookie policy van de Organisator.

5. Persoonsgegevens delen met derden

See Tickets kan (namens haarzelf en Organisator) jouw persoonsgegevens (gedeeltelijk) delen met de volgende partijen:

 • Payment Service Providers (PSP's);
 • Postbedrijven voor fysieke aflevering van goederen;
 • Dienstverleners die een onderdeel van de dienst uitvoeren, zoals CRM/e-mailmarketing dienstverleners, Cloud infrastructuur dienstverleners en kluisjesverhuurders (zoals bijvoorbeeld E-locker);
 • Verzekeringsmaatschappijen (alleen als de ticketkoper aangeeft deze verzekering aan te willen schaffen).

Organisator kan uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) delen met de partijen c.q. dienstverleners die betrokken zijn bij de organisatie van het desbetreffende evenement c.q. tentoonstelling en die de desbetreffende persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taak.

Afgezien van de hierboven genoemde derden, kan/kunnen See Tickets en/of Organisator jouw persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

 • Wanneer See Tickets en/of Organisator jouw persoonsgegevens dienen te delen met derden die betrokken zijn bij evenementen c.q. tentoonstellingen waarvoor jij tickets koopt, waaronder locaties, artiesten en dienstverleners, voor zover dit nodig is om het evenement c.q. de tentoonstelling te organiseren.
 • Wanneer See Tickets en/of Organisator een gerechtvaardigd belang heeft/hebben om persoonsgegevens te delen, bijvoorbeeld bij onderzoek naar fraude of andere (mogelijke) illegale activiteiten van de ticketkoper;
 • Op verzoek van een daartoe bevoegd persoon of een daartoe bevoegde (overheids)instantie, zoals een bevoegde toezichthouder of (wets)handhaver. Voorbeelden zijn het verstrekken van informatie naar aanleiding van een dagvaarding, een bevelschrift, een gerechtelijk bevel, waaronder dagvaardingen van private partijen in een civiele procedure;
 • Indien wij deze informatie bekend moeten maken aan jouw gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld de houder van een volmacht of een aangewezen voogd;
 • Aan toekomstige bedrijven die onderdeel worden van See Tickets of Organisator, of in het geval dat See Tickets of Organisator fuseert met een ander bedrijf of een ander bedrijf wordt.

Voor alle verwerkingen waarbij externe verwerkers betrokken zijn, sluit(en) See Tickets en/of Organisator contracten met deze verwerkers, waarin ten minste de vereisten van art. 28 van de AVG zijn opgenomen, alsmede instructies die de verwerker moet volgen, een clausule inzake de melding van inbreuken, een auditclausule, een aansprakelijkheidsclausule en bepalingen waaraan de verwerker zich moet houden na afloop van het contract.

6. Beveiliging

6.1 Maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens

See Tickets en Organisator zetten zich in om alle persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden. Wij hebben de noodzakelijke vereiste veiligheidsnormen met betrekking tot jouw persoonsgegevens geïmplementeerd volgens de relevante wetgeving, en waar wij dat nodig achten, meer dan de vereiste normen.

Met betrekking tot een See Tickets Account adviseren wij jou om nooit inloggegevens met anderen te delen om de integriteit van het account te beschermen. Wij zullen jou nooit per e-mail of telefoon om jouw wachtwoord of andere gevoelige informatie vragen.

See Tickets handhaaft fysieke, elektronische en procedurele maatregelen om te allen tijde te voldoen aan de Europese en nationale (privacy)wetgeving. Wij evalueren onze procedures en maatregelen op periodieke basis en voeren op basis van deze evaluaties de nodige wijzigingen, d.w.z. updates, door.

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsook met het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst, voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, nemen See Tickets, Organisator en de verwerker(s) passende maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Er zijn verschillende categorieën van beveiligingsmaatregelen die kunnen worden genomen om de persoonsgegevens te beschermen:

 • Fysieke beveiligingsmaatregelen - Er kunnen fysieke beveiligingsmaatregelen zijn, zoals fysieke toegangscontroles, het gebruik van specifieke materialen, maatregelen tegen risico's in verband met water, brand, enz.
 • Logische beveiligingsmaatregelen - Om de gegevens in informatiesystemen te beschermen, zijn er logische beveiligingsmaatregelen, zoals encryptie, pseudonimisering, traceerbaarheid, logische toegangscontroles, instellingen, speciale netwerken, enz.
 • Organisatorische maatregelen - Er worden ook organisatorische maatregelen getroffen, zoals passende governance, beleid en procedures, een project methodiek, monitoring via rapporten en dashboards, enz.
 • Logboeken - Logboeken worden bijgehouden om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen of ontwikkelingen en om inspecties uit te voeren om na te gaan of de getroffen beveiligingsmaatregelen goed werken.

6.2 Toegang tot persoonsgegevens

Alleen werknemers en derden die noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben voor de uitvoering van onze dienst, krijgen toegang tot persoonsgegevens.

6.3 Opslag van persoonsgegevens

Een deel van de externe serverruimte(s) van See Tickets bevindt zich binnen de Europese Economische Ruimte (Nederland) en zijn beschermd door strenge veiligheidsmaatregelen, in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en industriële normen. Een ander deel van de externe serverruimte(s) van See Tickets bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk en zijn tevens beschermd door strenge veiligheidsmaatregelen, in overeenstemming met (Europese) wetgeving en industriële normen.

De externe serverruimte(s) van Organisator bevinden zich binnen de Europese Economische Ruimte en zijn tevens beschermd door strenge veiligheidsmaatregelen, in overeenstemming met (Europese) wetgeving en industriële normen.

6.4 Verwerking persoonsgegevens buiten de EER

In sommige gevallen verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte, zoals bijvoorbeeld wanneer wij persoonsgegevens opslaan op onze externe serverruimte(s) die zich bevinden in het Verenigd Koninkrijk, bij gebruikmaking van sommige Payment Service Providers en bij sommige e-mailmarketing dienstverleners die zich buiten de Europese Economische Ruimte hebben gevestigd. Indien wij gebruikmaken van dienstverleners die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zullen wij te allen tijde gebruikmaken van de standaard modelcontracten zoals gepubliceerd door de Europese Commissie en wordt er een adequaat beschermingsniveau van jouw persoonsgegevens gegarandeerd.

6.5 Inbreuk op persoonsgegevens

In geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens beoordelen See Tickets en Organisator gezamenlijk het risico voor de betrokkenen en stellen, indien er een risico is, de bevoegde toezichthoudende autoriteit binnen een redelijke termijn in kennis. Er is een specifieke procedure voor het beheer van beveiligingsincidenten geformaliseerd.

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen See Tickets en Organisator de bron analyseren en aanbevelingen formaliseren om het risico/de risico's aan te pakken. De aanbevelingen zullen worden opgevolgd om het risico op een herhaling van het incident te beperken.

7. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Jij hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, namelijk:

 • Het recht op inzage;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht op vergetelheid (d.w.z. het recht om persoonsgegevens te laten wissen);
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevenswerking;
 • Het recht op betrokkenheid in geval van eventuele geautomatiseerde besluitvorming.

Je kan bovenstaande verzoeken richten aan de Organisator van het evenement c.q. de tentoonstelling en/of aan See Tickets (personaldata@seetickets.com). Jij dient daarbij jouw identiteit aan te tonen op een nader door de Organisator of See Tickets te bepalen wijze. Een verzoek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen, in behandeling worden genomen. Jij zal worden worden geïnformeerd nadat het verzoek is afgehandeld.

8. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang jouw account actief is of zolang als nodig is om jou diensten te verlenen. Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren voor zover nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of de overeenkomst af te dwingen die tot stand is gekomen tussen jou en de Organisator.

Je kunt jouw account laten verwijderen door een e-mail te sturen naar personaldata@seetickets.com.

9. Contact

Als je nog vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via privacy@seetickets.nl of via de contactgegevens van de Organisator.

10. Klachtenprocedure

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door See Tickets en/of Organisator, kan je te allen tijde een klacht indienen bij de relevante bevoegde privacytoezichthouder, zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verwijzen je door naar de website van de relevante bevoegde privacytoezichthouder voor meer informatie over hun klachtenprocedure.